Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Gwarne Ciuchy”

§ 1.

1. „Gwarne Ciuchy” są nazwą sklepu internetowego, prowadzonego w ramach działalności gospodarczej pod firmą: Natea Design Natalia Winiarz, pod adresem: ul. Lecha 3, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do CEIDG RP pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 782-236-44-30, adres e-mail: hello@gwarneciuchy.pl.

2. „Gwarne Ciuchy” stanowią równocześnie markę odzieżową obejmującą szeroką gamę odzieży (stanowiącej wyrób regionalny/lokalny) z grafikami nawiązującymi do ważnych wydarzeń i miejsc Miasta Poznania oraz Wielkopolski, a także gwary poznańskiej.

3. Regulamin określa zasady zawierania transakcji sprzedaży towarów w/w marki w ramach w/w sklepu internetowego.

§ 2.

Za pośrednictwem sklepu internetowego „Gwarne Ciuchy” (zwanego dalej „Sklepem”) użytkownicy – klienci mogą nabywać koszulki (t-shirt) z nadrukami, znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu.

§ 3.

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

§ 4.

1. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić wskazany na tej stronie formularz. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi przyjęcie oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienie dokonywane jest poprzez wybór właściwej pozycji na formularzu, o którym mowa w ust.1. powyżej – wybór towaru, wybór liczby egzemplarzy towaru, wybór rozmiaru towaru, wybór sposobu odbioru zamówionego towaru, oraz poprzez kliknięcie znaku „akceptuję i płacę”.

 

3. Po dokonaniu wyboru i jego akceptacji, użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, zawierający dane niezbędne do dokonania płatności. Zapłata jest dokonywana za pośrednictwem platformy tpay (tpay.com) lub bezpośredniego przelewu na wskazany numer konta.

 

4. Termin realizacji płatności wynosi 3 (słownie: trzy) dni robocze od daty otrzymania danych, o których mowa w ust.3. powyżej. Bezskuteczny upływ tak określonego terminu płatności skutkuje rozwiązaniem umowy – anulowaniem złożonego uprzednio zamówienia. W przypadku dokonania płatności w w/w terminie, przystąpienie do realizacji zamówienia nastąpi w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty uznania kwoty należności na rachunku bankowym prowadzonym dla Sklepu.

 

5. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście przez klienta, pod wskazanym przez Sklep adresem znajdującym w granicach administracyjnych miasta Poznania, bez dodatkowej opłaty. Odbiór jest realizowany w dniach wskazanych przez Sklep, przy czym w każdym tygodniu wyznaczane będą co najmniej dwa dni robocze w których odbiór ten będzie mógł być realizowany.

 

6. Alternatywnie do sposobu odbioru zamówienia wskazanego w ust.5. powyżej, zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego, przesyłką kurierską, za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy zamieszczonym na stronie Sklepu, uiszczaną z góry.

 

7. Cena towaru wskazana w ofercie Sklepu stanowi całkowitą cenę towaru. W przypadku wyboru przez klienta wariantu odbioru towaru, o którym mowa w ust.6. powyżej, klient ponosi także koszt dostarczenia przesyłki na podany przez niego adres.

§ 5

1. Użytkownik – konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odbioru towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.

 

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w ust. 1 powyżej,  użytkownik – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sklep zwraca wówczas – w terminie 14 dni – na rachunek bankowy użytkownika – konsumenta należność za zwrócone zamówienie, przy czym termin do realizacji tej płatności rozpoczyna bieg od daty zwrotu przez klienta przedmiotowego towaru.

§ 6

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, klientowi przysługuje prawo do reklamacji, w ramach której może domagać się on wymiany towaru na towar wolny od wad. Klient jest zobowiązany do weryfikacji stanu towaru w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty odbioru towaru.

 

2. Warunkiem wszczęcia procedury reklamacji jest wysłanie jej w formie pisemnej na adres Sklepu oraz odesłanie przez klienta zamówionego, reklamowanego towaru lub oddanie go osobiście w punkcie odbioru towaru. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Sklepu, który pokrywa związane z tym koszty.

 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru na adres Sklepu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz towaru w miejsce towaru niezgodnego z zamówieniem.

W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep  zareklamowany towar odsyła do Klienta na własny koszt.

4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sklep informuje o tym klienta drogą mailową. Wedle wyboru klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez klienta. Koszty przesyłek ponosi Sklep.

§ 7

1. Towary, o których mowa w §2 powyżej mogą być oferowane w ramach przedsprzedaży, za cenę niższą niż cena katalogowa, a wskazaną w treści oferty zamieszczonej na stronie Sklepu.

2. W przypadku w którym z treści oferty wynika, iż realizacja zamówienia nastąpi dopiero po konkretnej dacie, Klient po złożeniu zamówienia realizuje płatność w wysokości 15 (słownie: piętnastu) zł, jako kaucję zabezpieczającą. Złożenie zamówienia oraz realizacja płatności ceny w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym są warunkami realizacji zamówienia na rzecz klienta po wskazanej przez Sklep dacie. Użytkownik otrzymuje e-mail z informacją o zrealizowanym w ten sposób zamówieniu, zawierający dane niezbędne do dokonania płatności pozostałej części ceny. Brak zapłaty wskazanej, pozostałej części ceny skutkować będzie rozwiązaniem zawartej umowy, a Sklep zachowuje wówczas wpłaconą uprzednio przez klienta kwotę pieniężną.

3.W zakresie nieuregulowanym w ust.1. i ust.2. powyżej do czynności przedsprzedażowych stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu są skuteczne od daty umieszczenia ich na stronie Sklepu, i mają zastosowanie do zamówień składanych po dacie ich publikacji.

Data sporządzenia/publikacji : 1.08.2018 r.